عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
عیسا رێك و راستی و ژیانە 
1
«دلتەنگ نەبن. پشتا خۆ ب خودێ راست كەن، هەروەسا پشتا خۆ ب من ژی راست كەن.
2
ل مالا بابێ من، گەلەك جهێن ئاكنجیبوونێ یێن هەین. ئەگەر وەسا نەبا، ئەرێ ئەز دا بێژمە هەوە كو ئەز دێ چم دا بۆ هەوە جهەكی ئامادە بكەم؟
3
پشتی ئەز دچم و بۆ هەوە جهی ئامادە دكەم، دێ جارەكا دی هێمەڤە و هەوە بەمە نك خۆ، دا ئەو جهێ ئەز لێ، هوین ژی لێ بن.
4
هوین ژی رێكا وی جهی دزانن یێ ئەز دچمێ.»
5
توماسی گۆتێ: «خودان، ئەم نزانین تۆ دێ كیڤە چی، ئەڤجا ئەم چەوا دێ شێین رێكێ زانین؟»
6
ئینا عیسای بەرسڤ دا: «ئەزم رێك و راستی و ژیان. كەس ناهێتە نك بابی، ئەگەر ب رێیا من نەبیت.
7
ئەگەر هەوە ئەز نیاسیبم، هەوە بابێ من ژی یێ نیاسی. ئەڤجا ژ نوكە و پێڤە هوین وی دنیاسن و هەوە یێ دیتی.»
8
فیلیپۆسی گۆتێ: «خودان، كا بابی نیشا مە بدە و ئەو بەسی مەیە.»
9
عیسای بەرسڤا وی دا: «فیلیپۆس، ئەڤ دەمێ هندە درێژ ئەز ل گەل هەوە و هێشتا تە ئەز نەنیاسیمە؟ ئەوێ ئەز دیتیم، وی باب ژی یێ دیتی. چەوا تۆ دبێژیە من: ‹بابی نیشا مە بدە؟›
10
ئایا تۆ باوەر ناكەی كو ئەز یێ د ناڤ بابی دا و باب یێ د ناڤ من دا؟ ئەو ئاخفتنێن ئەز دبێژمە هەوە، ئەز ژ نك خۆ نابێژم، لێ ئەو بابێ د ناڤ من دا یێ بنەجهە، كارێن خۆ دكەت.
11
باوەر ژ من بكەن كو ئەز یێ د ناڤ بابی دا و باب یێ د ناڤ من دا. ئەگەر نە، ژ بەر وان كاران ب خۆ باوەر بكەن.
12
ب راستی ب راستی دبێژمە هەوە: یێ باوەریێ ب من بینیت، دێ وان كاران كەت یێن ئەز دكەم و دێ كارێن ژ وان مەزنتر ژی كەت، چنكو ئەز دێ چمە نك بابی.
13
هوین ب ناڤێ من چ بخوازن، ئەز دێ ب جهـ ئینم، دا باب ب رێكا كوڕی بهێتە مەزنكرن.
14
ئەگەر هوین ب ناڤێ من تشتەكی بخوازن، ئەز دێ ب جهـ ئینم.»
عیسا سۆزا پێدانا گیانێ پیرۆز ددەت 
15
«ئەگەر هوین حەز ژ من دكەن، هوین دێ فەرمانێن من ب جهـ ئینن.
16
ئەز ژی دێ ژ بابی خوازم كو هاریكارەكێ[a] دی بدەتە هەوە، دا هەتا هەتایێ ل گەل هەوە بمینیت،
17
ئەو ژی گیانێ راستیێیە، یێ كو جیهان نەشێت وی قەبیل بكەت، چنكو جیهان نە وی دبینیت، نە ژی دنیاسیت. لێ هوین وی دنیاسن، چنكو ل گەل هەوە یێ بنەجهە و دێ د ناڤ هەوە دا بیت.
18
ئەز هەوە ئێتیم و سێوی ناهێلم، دێ ڤەگەڕمە نك هەوە.
19
پشتی چەندەكا دی، ئێدی جیهان من نابینیت، لێ هوین دێ من بینن. چنكو ئەز دژیم، هوین ژی دێ ژین.
20
د وێ رۆژێ دا، هوین دێ زانن كو ئەز یێ د ناڤ بابێ خۆ دا و هوین یێ د ناڤ من دا و ئەز یێ د ناڤ هەوە دا.
21
ئەوێ فەرمانێن من دزانیت و ب جهـ دئینیت، ئەوە یێ حەز ژ من دكەت. ئەوێ حەز ژ من دكەت، بابێ من ژی دێ حەز ژ وی كەت و ئەز ژی دێ حەز ژ وی كەم و خۆ بۆ وی ئاشكرا كەم.»
22
ئینا یەهودای، نە یێ ئەسخەریوتی، پرسیار ژێ كر: «خودان، چەوا دبیت كو تۆ خۆ بۆ مە ئاشكرا بكەی، لێ نە بۆ جیهانێ؟»
23
عیسای بەرسڤ دا: «هەر كەسێ حەز ژ من بكەت، دێ پەیڤا من ب جهـ ئینیت و بابێ من ژی دێ حەز ژ وی كەت، دێ هێینە نك وی كەسی و ل نك وی ئاكنجی بین.
24
ئەوێ حەز ژ من نەكەت، پەیڤێن من ژی ب جهـ نائینیت. ئەڤ پەیڤا هوین دبهیسن، نە ژ نك منە، لێ ژ نك بابیە، ئەوێ ئەز هنارتیم.
25
هێشتا ئەز ل نك هەوە، من ئەڤ تشتە گۆتنە هەوە،
26
لێ هاریكار، گیانێ پیرۆز، ئەوێ كو باب دێ ب ناڤێ من هنێریت، ئەو دێ هەوە فێری هەمی تشتان كەت و هەمی تشتێن من گۆتینە هەوە، ئەو دێ ئینیتە بیرا هەوە.
27
ئەز ئاشتیێ بۆ هەوە دهێلم، ئاشتیا خۆ ددەمە هەوە. ئەز وەسا نادەمە هەوە هەروەكو جیهان ددەت. دلتەنگ نەبن و نەترسن.
28
هەوە بهیست كو من گۆتە هەوە: ئەز دێ چم و پاشی دێ ڤەگەڕم. ئەڤجا ئەگەر هەوە حەز ژ من كربا، هوین دا دلخۆش بن كو ئەز دێ چمە نك بابی، چنكو باب ژ من مەزنترە.
29
نوكە من ئەڤ تشتە بەری روی بدەت گۆتە هەوە، دا دەمێ روی ددەت، هوین باوەریێ بینن.
30
ئێدی ئەز ل گەل هەوە گەلەك نائاخڤم، چنكو سەرۆكێ ڤێ جیهانێ[b] یێ دهێت. ئەوی چ ل سەر من نینە.
31
لێ ئەز وێ دكەم یا بابی فەرمان پێ دای، دا جیهان بزانیت كو ئەز حەز ژ بابی دكەم.
رابن، دا ژ ڤێرێ بچین!»
  1. a. 14‏:16 q هاریكار: ب یونانی: ‹پاراكلێتۆس›. مەبەست پێ گیانێ پیرۆزە كو گیانێ خودێیە. ل فەرهەنگۆكێ ل پەیڤا پاراكلێتۆس* بنێڕە.
  2. b. 14‏:30 مەبەست پێ ئبلیسە.