Jesus said,
"Heaven and earth will pass away,
but my words will never pass away."

Jesus answered,
"... for this reason I was born, and for this I came into the world,
to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me."

Bible
Civandina Peran 
1
Îcar heçî alîkarî civandina ji bo pîrozan e, wek min li civînên bawermendan ên li Galatyayê tembîh kiriye, hûn jî wusa bikin.
2
Bila her yek ji we di roja pêşî ya heftiyê de, li gor hatina xwe hinek pere bicivîne û li ba xwe hilîne, da ku gava ez bêm, civandina peran ne hewce be.
3
Gava ku ez bêm, ezê wan kesên ku we li cih dîtine ku diyariya we bibin Orşelîmê*, bi nameyan ve bişînim.
4
Eger çûna min jî qenc be, ewê bi min re herin.
Planê Gerê 
5
Gava ku ez di Mekedonyayê re derbas bibim ezê bêm ba we. Çimkî ezê di Mekedonyayê re derbas bibim.
6
Îcar belkî ez li ba we bimînim an jî zivistanê li ba we derbas bikim; da ku, ez herim ku derê, hûn min bi rê bixin.
7
Ez naxwazim ku niha we li ser lingan bibînim; eger Xudan destûrê bide, ez hêvî dikim ku demekê bi we re bimînim.
8
Lê ezê heta Roja* Pentîkostê li Efesê bimînim.
9
Çimkî ji bo xebatê deriyekî fireh li ber min vebûye û yên ku li hember radibin gelek in.
10
Çaxê ku Tîmotêyos* bê, wusa bikin ku bêtirs li ba we bimîne. Çimkî ew jî wek min di karê Xudan de dixebite.
11
Loma bila tu kes wî kêm nebîne. Ji bo ku bê ba min, wî bi aştî bi rê bixin. Çimkî bi birayan re ez li benda wî me.
12
Îcar heçî birayê me Apolos e, min pirr rica jê kir ku bi birayên din re bê ba we, lê daxwaza wî ya hatinê niha qet tune. Di demeke xweşkeys de ewê bê.
Daxwaz û Silav 
13
Hişyar bin, di baweriyê de hîmgirtî bin, mêrxas bin, hêzdar bin.
14
Her tiştê ku hûn dikin, bila bi hezkirinê bê kirin.
15
-16 Birano, daxwazeke min ji we heye; hûn dizanin, maliyên Stefanas, bawermendên pêşî yên herêma Axayayê* ne. Bi ser de wan xwe ji xizmeta pîrozan re veqetandiye. Serî li ber yên weha û li ber hemûyên ku bi wan re dixebitin û keda xwe didin, deynin.[a]
17
Ez şa dibim ku Stefanas, Fortunatos û Axayîkos hatin, çimkî wan cihê we girt
18
û rihetî dan ruhê min û yê we jî. Loma, yên weha nas bikin.
19
Civînên bawermendan ên herêma Asyayê* silavan li we dikin. Akîlas û Priskîla, bi civîna bawermendan a li mala xwe ve, bi navê Xudan gelek silavan li we dikin.
20
Hemû bira silavan li we dikin. Bi ramûsana pîroz silavan li hevdû bikin.
21
Ez Pawlos, bi destê xwe silavên xwe dinivîsim.
22
Eger yek ji Xudan hez neke, nifir li ser wî be. ‹Maranata›.[b]
23
Kerema Xudan Îsa li ser we be.
24
Hezkirina min, bi saya Mesîh Îsa bi we hemûyan re be. Amîn*.
  1. a. 16:15 Peyv bi peyv: «berê* pêşî yên herêma Axayayê ne.»
  2. b. 16:22 Maranata: Gotineke bi zimanê Aramî ye, a ku mana wê ev e: «Ya Xudan, were!»