عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
مرنا لەعازەری 
1
مرۆڤەك هەبوو ناڤێ وی لەعازەر بوو، ئەو نەساخ بوو. لەعازەر ژ بێت‌عەنیا بوو، گوندێ مەریەمێ و مەرتایا خویشكا وێ.
2
ئەڤ مەریەمە، ئەو بوو یا پێیێن خودانی ب گولاڤێ روین كرین و ب پرچا خۆ پاقژ كرین، لەعازەرێ نەساخ برایێ وێ بوو.
3
هەردوو خویشكان هنارتە ب دویڤ عیسای را و گۆتنێ: «خودان، ئەڤە ئەوێ تۆ حەز ژێ دكەی، یێ نەساخە.»
4
دەمێ عیسای ئەڤ چەندە بهیستی، گۆت: «ئەڤ نەساخیە نە بۆ مرنێیە، لێ بۆ مەزناهیا خودێیە، دا ب رێیا وێ نەساخیێ كوڕێ خودێ بهێتە مەزنكرن.»
5
عیسای حەز ژ مەرتایێ و خویشكا وێ و لەعازەری دكر.
6
لێ دەمێ وی بهیستی كو لەعازەرێ نەساخە، ئەو دوو رۆژێن دی ژی ل وی جهێ ما یێ كو لێ بوو.
7
پشتی هنگی گۆتە شاگردێن خۆ: «دا بزڤڕینە دەڤەرا یەهودیایێ.»
8
شاگردان گۆتێ: «رابی[a] ، بەری چەند رۆژان جوهیان[b] دڤیا تە بەرباران بكەن. دێ زڤڕیە یەهودیایێ؟»
9
عیسای بەرسڤ دا: «ما رۆژ نە دوازدە دەمژمێرن؟ ئەڤجا ئەگەر ئێك ب رۆژێ بگەڕیێت، ناهەلنگڤیت، چنكو رۆناهیا ڤێ جیهانێ دبینیت.
10
لێ ئەوێ ب شەڤێ بگەڕیێت، دێ هەلنگڤیت، چنكو رۆناهی ل گەل وی نینە.»
11
پشتی ڤێ ئاخفتنێ، عیسای گۆتە وان: «خۆشتڤیێ مە لەعازەر یێ نڤستی، لێ ئەز دێ چم دا وی ژ خەو راكەم.»
12
ئینا شاگردان گۆتێ: «خودان، ئەگەر ئەو نڤستبیت، دێ چێبیتەڤە.»
13
عیسای بەحسێ مرنا وی دكر، لێ وان هزر دكر كو ئەو یێ بەحسێ نڤستنا ئاسایی دكەت.
14
د وی دەمی دا عیسای ب ئاشكرایی گۆتە وان: «لەعازەر یێ مری
15
و ژ بەر هەوە ئەز یێ دلخۆشم كو ئەز ل وێرێ نەبووم، دا هوین باوەریێ بینن. لێ دا رابین بچینە نك وی.»
16
توماس ئەوێ ب دێدیمۆس[c] دهاتە بناڤكرن، گۆتە هەڤالێن خۆ یێن شاگرد: «بلا ئەم ژی بچین، دا ل گەل وی بمرین.»
عیسایە رابوون و ژیان 
17
دەمێ عیسا گەهشتی، ئەو چوار رۆژ بوو لەعازەر د گۆڕی دا.
18
بێت‌عەنیا نێزیكی سێ كیلۆمەتران[d] ژ ئورشەلیمێ یا دویر بوو.
19
گەلەك جوهی هاتبوونە نك مەرتایێ و مەریەمێ، دا ژ بەر برایێ وان سەرەخۆشیێ لێ بكەن.
20
دەمێ مەرتایێ بهیستی كو عیسا یێ دهێت، چوو پێشوازیا وی، لێ مەریەم ل مال ما.
21
ئینا مەرتایێ گۆتە عیسای: «خودان، ئەگەر تۆ ل ڤێرێ بای، برایێ من نەدمر.
22
لێ نوكە ژی ئەز دزانم كو هەر تشتێ تۆ ژ خودێ بخوازی، ئەو دێ دەتە تە.»
23
عیسای گۆتێ: «برایێ تە دێ رابیتەڤە.»
24
مەرتایێ گۆتێ: «ئەز دزانم ئەو دێ ل رابوونێ د رۆژا دویماهیێ دا رابیتەڤە.»
25
عیسای گۆتێ: «ئەزم رابوون و ژیان. یێ باوەری ب من هەبیت، ئەگەر بمریت ژی، دێ زیندی بیتەڤە
26
و هەر كەسێ دژیت و باوەری ب من هەی، ئەو ئێكجار نامریت. تە باوەری ب ڤێ چەندێ هەیە؟»
27
وێ گۆتێ: «بەلێ خودان، من باوەریا ئینای كو تۆ مەسیحێ كوڕێ خودێی، ئەوێ دهێتە جیهانێ.»
28
پشتی ئەڤە گۆتی، چوو گازی خویشكا خۆ مەریەمێ كر و ب دزی ڤە گۆتێ: «مامۆستا یێ ل ڤێرێ و داخوازا تە دكەت.»
29
دەمێ وێ ئەڤ چەندە بهیستی، ب لەز رابوو و چوو نك وی.
30
هێشتا عیسا نەگەهشتبوو ناڤ گوندی، لێ ل وی جهی مابوو یێ مەرتایێ پێشوازی لێ كری.
31
ئەو جوهیێن ل گەل وێ ل مال و سەرەخۆشی لێ دكر، دەمێ وان دیتی مەریەم ب لەز رابوو و دەركەفت، ب دویڤ را چوون، وان هزر دكر ئەو یا قەستا گۆڕی دكەت دا ل وێرێ بكەتە گری.
32
دەمێ مەریەم گەهشتیە وی جهێ عیسا لێ و ئەو دیتی، خۆ هاڤێتە بەر پێیێن وی و گۆتێ: «خودان، ئەگەر تۆ ل ڤێرێ بای، برایێ من نەدمر.»
33
دەمێ عیسای ئەو دیتی یا دكەتە گری و جوهیێن ل گەل وێ ژی دكەنە گری، ب گیانی دەگری و گەلەك دلتەنگ بوو.
34
ئینا پرسیار كر: «هەوە ل كیرێ ڤەشارتیە؟» وان گۆتێ: «خودان، وەرە و ببینە.»
35
عیسای كرە گری.
36
ئەڤجا جوهیان گۆت: «بنێڕن، چەند حەز ژێ دكر!»
37
لێ هندەك ژ وان گۆت: «ما ئەڤێ چاڤێن كۆرەی ڤەكرین، نەدشیا تشتەكی بكەت كو ئەڤ مرۆڤە ژی نەمربا؟»
عیسا لەعازەری ژ مرنێ رادكەت 
38
عیسا دیسان د ناخێ خۆ دا دەگری و هاتە سەر گۆڕی، ئەو ژی شكەفتەك بوو و بەرەكێ مەزن ب دەرگەهێ وێ ڤەنابوو.
39
عیسای گۆت: «بەری راكەن.» مەرتایێ، خویشكا یێ مری، گۆتێ: «خودان، یێ گەنی بووی، چنكو ئەڤە چوار رۆژە ئەو مری.»
40
عیسای گۆتێ: «ما من نەگۆتە تە: ئەگەر تۆ باوەریێ بینی، دێ مەزناهیا خودێ بینی؟»
41
ئەڤجا وان بەر راكر. عیسای ژی بەرێ خۆ دا ئەسمانی و گۆت: «باب، ئەز سوپاسیا تە دكەم، كو تە گوهـ ل من بوو.
42
ئەز دزانم كو تە هەردەم گوهـ ل من هەیە، لێ ژ بەر ڤی جەماوەرێ ل ڤێرێ راوەستیای، من ئەڤ تشتە گۆت، دا ئەو باوەریێ بینن كو تە ئەز یێ هنارتیم.»
43
پشتی ئەڤ چەندە گۆتی، ب دەنگەكێ بلند گازی كر: «لەعازەر، وەرە ژ دەرڤە!»
44
ئینا مری دەركەفت و دەست و پێیێن وی ب كفنی د پێچای بوون و سەروچاڤێن وی ب دەستمالەكێ د گرێدای بوون. عیسای گۆتە وان: «ڤەكەن و بهێلن بچیت.»
پیلانا كوشتنا عیسای 
45
ئەڤجا گەلەك ژ جوهیێن هاتینە نك مەریەمێ، دەمێ وان دیتی كا عیسای چ كر، باوەری ب وی ئینا.
46
لێ هندەك ژ وان چوونە نك فەریسیان و ئەو تشتێن عیسای كرین گۆتنە وان.
47
ئەڤجا سەرۆكێن كاهنان و فەریسیان كۆمبوونەكا جڤاتا بلند گرێ دا و گۆتن: «ئەم چ بكەین؟ ئەڤ مرۆڤە یێ گەلەك نیشانان دكەت.
48
ئەگەر ئەم وی هۆسا بهێلین، دێ هەمی باوەریێ پێ ئینن و رۆمایی ژی دێ هێن، پەرستگەه[e] و مللەتێ مە وێران كەن.»
49
ئێك ژ وان، ئەو ژی قەیافا بوو، كو ل وێ ساڵێ سەرۆككاهن بوو، گۆت: «هوین چ نزانن!
50
تێناگەهن ژی كو بۆ هەوە باشترە مرۆڤەك سەخمەراتی مللەتی بمریت، نەكو مللەت هەمی ژ ناڤ بچیت.»
51
وی ئەڤ ئاخفتنە ژ نك خۆ نەگۆت، لێ چنكو ئەو ل وێ ساڵێ سەرۆككاهن بوو، ئاخفتنا وی دەربڕین بوو ژ پەیاما خودێ[f] كو عیسا دێ سەخمەراتی مللەتی مریت،
52
نە ب تنێ سەخمەراتی مللەتی، لێ دا زاڕۆكێن خودێ یێن بژاڵە خڕڤە كەت و بكەتە ئێك.
53
ئەڤجا ژ وێ رۆژێ وەرە، ئەو بۆ كوشتنا وی ل پیلانەكێ دگەڕیان.
54
لەوما عیسا ب ئاشكرایی د ناڤ جوهیان دا نەدگەڕیا، لێ ژ وێرێ چوو دەڤەرەكا نێزیكی چۆلی، بۆ باژێڕەكی دگۆتنێ ئەفراییم، ل گەل شاگردێن خۆ ل وێرێ ما.
55
جەژنا دەربازبوونێ یا جوهیان نێزیك بوو و گەلەك كەس ژ دەڤەرێن دەوروبەر، بەری جەژنێ، سەركەفتنە ئورشەلیمێ دا ل گۆر داب و نەریتان خۆ پاك بكەن.
56
ئەو ل وێرێ ل عیسای دگەڕیان و دەمێ ئەو ل پەرستگەهێ د راوەستیای بوون، وان پرسیار ژ ئێكودوو دكر: «هوین چ دبێژن؟ ما ئەو ب ئێكجاری ناهێتە جەژنێ؟»
57
سەرۆكێن كاهنان و فەریسیان ژی فەرمانەك دابوو، كو هەر كەسێ بزانیت ئەو ل كیرێیە، بلا وان ئاگەهدار بكەت، داكو وی بگرن.
  1. a. 11‏:8 ئانكو مامۆستا
  2. b. 11‏:8 مەبەست پێ رێبەرێن جوهیانن.
  3. c. 11‏:16 رامانا ڤان هەردوو ناڤان ‹توماس› و ‹دێدیمۆس› ب كوردی ‹جێمك›ە.
  4. d. 11‏:18 دەقێ رەسەن دبێژیت: پازدە ‹ستادی›یان.
  5. e. 11‏:48 ب یونانی دبێژیت: ‹جهێ مە› كو مەبەست پێ پەرستگەهە.
  6. f. 11‏:51 خودێ ب زمانێ قەیافای راستیەك دیار كر، بێی كو ئەو ب خۆ بزانیت.