عیسای گوت
ئەرد و ئەسمان دێ پویچ بن، بەلێ چ جاران پەیڤا من پویچ نابیت.

عیسای بەرسڤا وی دا:
«.... ژ بەر هندێ ئەزێ ژ دایك بوویم، و ژ بەر ڤێ ئەزێ هاتیمە جیهانێ داكو شاهدەیێ
بۆ راستیێ بدەم.هەر كەسێ ژ راستیێ بیت دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»

په‌رتوکا پیرۆز
گرتنا عیسای 
1
پشتی عیسای ئەڤ ئاخفتنە گۆتین، ل گەل شاگردێن خۆ دەركەفت و ژ نهالا قیدرۆن دەرباز بوون. ل وێرێ باغچەیەك هەبوو، ئینا ئەو و شاگردێن خۆ چوونە د ناڤ دا.
2
یەهودای ژی، ئەوێ بێبەختی لێ كری، ب وی جهی دزانی، چنكو گەلەك جاران عیسا ل گەل شاگردێن خۆ ل وێرێ كۆم دبوو.
3
ئینا یەهودای كۆمەكا سەربازان و زێرەڤانێن ژ لایێ سەرۆكێن كاهنان و فەریسیان ڤە ل گەل خۆ ئینان و ب چرا و خەتیرە و ب چەك ڤە هاتە وێرێ.
4
عیسای ب هەمی تشتێن كو دێ ب سەرێ وی هێن دزانی، ئەڤجا بەرەڤ وان چوو و گۆت: «هوین ل كێ دگەڕن؟»
5
وان بەرسڤ دا: «عیسایێ ناسیرەیی.» ئینا وی گۆتە وان: «ئەز ئەوم.»
یەهودا ژی، ئەوێ بێبەختی لێ كری، ل گەل وان یێ راوەستیای بوو.
6
دەمێ وی گۆتیە وان «ئەز ئەوم،» پاشڤە زڤڕین و كەفتنە ئەردی.
7
عیسای جارەكا دی پرسیار ژ وان كر: «هوین ل كێ دگەڕن؟» وان بەرسڤ دا: «عیسایێ ناسیرەیی.»
8
عیسای بەرسڤ دا: «من گۆتە هەوە: ئەز ئەوم. ئەڤجا ئەگەر هوین ل من دگەڕن، بهێلن ئەڤە بچن.»
9
ئەڤێ روی دا، داكو ئەو پەیڤا وی گۆتی ب جهـ بهێت: «ئەوێن تە داینە من، من كەس ژ وان ژ دەست نەدا.»[a]
10
پاشی شەمعون پەترۆسی، ئەوێ كو شیرەك ڤێ بوو، شیر ئینا دەرێ و ڤەوەشاندە بەنیێ سەرۆككاهنی و گوهێ وی یێ راستێ ژێڤە كر. ناڤێ وی بەنی مەلخۆس بوو.
11
ئینا عیسای گۆتە پەترۆسی: «شیرێ خۆ بكە د كاڤلانی دا! ما ئەو پەرداغا بابی دایە من ڤەنەخۆم؟»
عیسا ل بەرامبەری سەرۆككاهنی 
12
ئەڤجا تیپا سەربازان و سەرۆكێن وان و زێرەڤانێن جوهیان عیسا گرت و گرێ دا،
13
ل بەراهیێ ئەو برە نك حەننانی، كو خەزویرێ قەیافای بوو، ئەوێ كو ل وێ ساڵێ سەرۆككاهن بوو.
14
قەیافا ئەو بوو یێ شیرەت ل جوهیان[b] كری كو چێترە كەسەك ژ پێخەمەتی مللەتی بمریت.
پەترۆس بۆ جارا ئێكێ عیسای ماندەل (ئینكار) دكەت 
15
شەمعون پەترۆس و شاگردەكێ دی ل دویڤ عیسای دچوون. ئەو شاگرد ل نك سەرۆككاهنی یێ نیاس بوو، لەوما ئەو ل گەل عیسای چوو د حەوشا سەرۆككاهنی ڤە،
16
لێ پەترۆس ل نك دەرگەهی ژ دەرڤە ما راوەستیای. پاشی ئەو شاگردێ دی یێ سەرۆككاهنی دنیاسی، دەركەفت و ل گەل دەرگەهڤانێ ئاخفت و پەترۆس برە د ژۆرڤە.
17
كچكا دەرگەهڤان پرسیار ژ پەترۆسی كر و گۆتێ: «نەكو تۆ ژی ئێك ژ شاگردێن ڤی مرۆڤی بی؟» ئەوی بەرسڤ دا: «نەخێر.»
18
ژ بەر سەرمایێ، بەنی و زێرەڤانان ئاگرەك هەلكربوو و راوەستیابوون و خۆ گەرم دكر، پەترۆس ژی ل گەل وان یێ راوەستیای بوو خۆ گەرم دكر.
سەرۆككاهن ڤەكۆلینێ ل گەل عیسای دكەت 
19
سەرۆككاهنی دەربارەی شاگردێن وی و فێركرنا وی پرسیار ژ عیسای كر.
20
عیسای بەرسڤ دا: «ئەز ب ئاشكرایی بۆ جیهانێ ئاخفتم و من هەردەم ل كنیشتەیان و ل پەرستگەهێ، ئەو جهێ هەمی جوهی لێ كۆم دبن، فێركرن دكر و من چ تشت ب دزی ڤە نەدگۆت.
21
ئەڤجا بۆچی تۆ پرسیارێ ژ من دكەی؟ پرسیارێ ژ وان بكە یێن ئەو ئاخفتن بهیستی یا من بۆ وان گۆتی، ئەو دزانن كا من چ گۆتیە.»
22
دەمێ عیسای ئەڤە گۆتی، ئێك ژ زێرەڤانان كو ل نێزیك وی یێ راوەستیای بوو، زللەهەك ل عیسای دا و گۆت: «ما هۆسا تۆ بەرسڤا سەرۆككاهنی ددەی؟»
23
عیسای بەرسڤا وی دا: «ئەگەر ئەز شاش ئاخفتبم، شاشیا من بسەلمینە، لێ ئەگەر راست بیت، تۆ بۆچی زللەهێ ل من ددەی؟»
24
ئەڤجا حەننانی ب گرێدایی ئەو هنارتە نك قەیافایێ سەرۆككاهن.
پەترۆس بۆ جارا دوویێ و سێیێ عیسای ماندەل دكەت 
25
هێشتا شەمعون پەترۆس ل وێرێ یێ راوەستیای بوو خۆ گەرم دكر. وان پرسیار ژێ كر: «نەكو تۆ ژی ئێك ژ شاگردێن وی بی؟» ئەوی ماندەل كر و گۆت: «ئەز نە ژ وانم.»
26
ئینا ئێك ژ بەنیێن سەرۆككاهنی، كو خزمێ وی بەنی بوو یێ پەترۆسی گوهێ وی ژێڤە كری، گۆتێ: «ما من تۆ ل گەل وی د ناڤ باغچەی دا نەدیتی؟»
27
پەترۆسی جارەكا دی ماندەل كر، ئینا د جهـ دا دیكلی بانگ دا.
عیسا ل بەرامبەر پیلاتۆسی 
28
جوهیان عیسا ژ مالا قەیافای برە كۆچكا حوكمڕانیێ، دەم ژی بەری سپێدێ بوو. ئەو ب خۆ نەچوونە د كۆچكا حوكمڕانیێ ڤە، دا نەهەڕمن و بشێن ژ شیڤا جەژنا دەربازبوونێ بخۆن.
29
ئینا پیلاتۆس بۆ وان دەركەفتە ژ دەرڤە و گۆت: «هوین ڤی زەڵامی ب چ گونەهبار دكەن؟»
30
وان بەرسڤا وی دا: «ئەگەر گونەهبار نەبا، مە رادەستی تە نەدكر.»
31
پیلاتۆسی گۆتە وان: «هوین ب خۆ ببەن و ل دویڤ دەستوورێ خۆ وی داد بكەن.» جوهیان بەرسڤا وی دا: «مە دەستهەلات نینە، ئەم كەسێ بكوژین.»
32
ئەڤە چێبوو داكو ئاخفتنا عیسای ب جهـ بهێت، ئەوا ئاماژە پێ كریە وێ مرنا كو دێ پێ مریت.
33
پیلاتۆس دیسان چوو د ژۆرڤە و گازی عیسای كر و گۆتێ: «ئەرێ تۆ پاشایێ جوهیانی؟»
34
عیسای بەرسڤ دا: «تۆ ڤی تشتی ژ نك خۆ دبێژی یان هندەكێن دی بەحسێ من بۆ تە كریە؟»
35
پیلاتۆسی گۆت: «ما ئەز جوهیمە؟ مللەتێ تە و سەرۆكێن كاهنان تۆ یێ رادەستی من كری. تە چ كریە؟»
36
عیسای بەرسڤ دا: «پاشایەتیا من نە ژ ڤێ جیهانێیە. ئەگەر پاشایەتیا من ژ ڤێ جیهانێ با، دا خزمەتكارێن من شەڕی كەن، دا ئەز رادەستی جوهیان نەهێمە كرن. لێ پاشایەتیا من نە ژ ڤێرێیە.»
37
ئینا پیلاتۆسی گۆتێ: «ئانكو تۆ پاشای؟» عیسای بەرسڤا وی دا: «تە ب خۆ گۆت كو ئەز پاشامە. ئەز بۆ ڤێ چەندێ یێ ژ دایك بوویم و بۆ ڤێ چەندێ یێ هاتیمە جیهانێ، دا شاهدەییێ بۆ راستیێ بدەم. هەر كەسێ ژ راستیێ بیت، دێ گوهێ خۆ دەتە دەنگێ من.»
38
پیلاتۆسی گۆتێ: «راستی چیە؟»
پشتی ئەڤ چەندە گۆتی، جارەكا دی بۆ جوهیان دەركەفتە ژ دەرڤە و گۆت: «ئەز چ ئەگەران بۆ گونەهباركرنا وی نابینم،
عیسا ب كوشتنێ دهێتە سزادان 
39
لێ هەوە نەریتەكێ هەی، كو ئەز ل جەژنا دەربازبوونێ بۆ هەوە گرتیەكی بەرددەم. ئەڤجا هەوە دڤێت ئەز بۆ هەوە پاشایێ جوهیان بەردەم؟»
40
د بەرسڤێ دا وان كرە قێڕی و گۆت: «نە ئەڤی، لێ باراباسی بەردە.» باراباس ژی قاچاخ بوو.
  1. a. 18‏:9 یوحەننا 6‏:39؛ 17‏:12
  2. b. 18‏:14 مەبەست پێ رێبەرێن جوهیانن.